magazyn sztuki

      

 

Katarzyna Karpowicz - malarstwo







K a t a r z y n a K a r p o w i c z

zajmuje się malarstwem przedstawiającym. Prace Karpowicz tworzą cykle inspirowane osobistymi przeżyciami, subiektywnymi obserwacjami rzeczywistości oraz intuicją, snami, wymyślonymi historiami które w symboliczny sposób łączą się z życiem malarki. Cykl obrazów pt.„Baseny” można odczytywać jako autoportret wewnętrzny powracający od 2000 roku zmieniający się wraz z rozwojem osobistym i malarskim.„Człowiek i Zwierzę” to seria obrazów poruszająca kwestię przemijania i kruchości istnienia człowieka. „Opowieści o ludziach” to malarskie ujęcie zaobserwowanych lub wymyślonych sytuacji w których głównym bohaterem jest człowiek i jego relacje z otoczeniem oraz spotkanie z drugim człowiekiem. „Podróże” to cykl prac nawiązujących do sentymentalnych podróży pociągiem do Szczebrzeszynamiasteczka w którym urodził się Ojciec Katarzyny, Sławomir Karpowicz, nieżyjący już artysta malarz, profesor krakowskiej ASP. „Wojny” to obrazy wynikające ze wstrząsu spowodowanego refleksją nad symbolicznymi „Okropnościami wojny” są dowodem na to, że Karpowicz malując opowiada, równocześnie pozbywając się przeżyć związanych z życiem w którym istnieje i dobro i zło.

Karpowicz podkreśla, że w jej malarstwie najważniejsza jest atmosfera, kolor, światło, materia. Inspiracje czerpie z malarstwa wielkich mistrzów takich jak Piero de la Francesca, Jean Chardin, El Greco, Diego Velazquez, Paul Cezanne, Pere Bonnard, Pablo Picasso, Ludwik Kirhner, Max Beckmann, Paula Moderson Becker, Frida Kahlo, Balthus, David Hockney, Andrzej Wróblewski, Jerzy Nowosielski, Jarosław Modzelewski, Zdzisław Nitka, Dariusz Vasina. Książki, film muzyka, podróże i ludzie stanowią również wielkie źródło inspiracji towarzyszące malarstwu Karpowicz. Malarka utożsamia  się z nurtem transawangardy która proponuje powrót do pierwotnego sensu sztuki gdzie obraz nie jest niczym więcej, jak tylko obrazem. Subiektywnym, figuratywnym, narracyjnym przedstawieniem bardzo indywidualnego języka wypowiedzi malarza.

K a t a r z y n a K a r p o w i c z

is a representative painter. Her paintings are created as series inspired by her personal experience, subjective observations of reality on the one hand, and intuition, dreams and made-up stories that are symbolically connected to the painter’s life on the other. The “Swimming Pools” series can be regarded as an internal self-portrait recurring since 2000, one that has changed along with the painter’s personal and artistic development. “Man and Animal” is a series of paintings that addresses the transience and fragility of human life. “Stories of People” is a depiction of observed or made-up situations in which man and his relationships with his surroundings and encounters with others play a leading role. “Travels” is a series referring to sentimental train journeys to Szczebrzeszyn, the home town of Katarzyna’s father, the late Sławomir Karpowicz, who was a painter and professor at the Kraków Academy of Fine Arts. “Wars”, which are paintings that result from the shock of reflecting on the symbolical “Atrocities ofWar”, prove that by painting Karpowicz tells a story and simultaneously rids herself of

experiences of life, which contains both good and evil.

Karpowicz stresses the fact that the most important things in her painting are ambience, colour, light and matter. She is inspired by the works of great masters such as Piero della Francesca, Jean Chardin, El Greco, Diego Velazquez, Paul Cézanne, Pierre Bonnard, Pablo Picasso, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Paula Modersohn- Becker, Frida Kahlo, Balthus, David Hockney, Andrzej Wróblewski, Jerzy Nowosielski, Jarosław Modzelewski, Zdzisław Nitka and Dariusz Vasina. Books, films, music, ravelling as well as other people are also Karpowicz’s sources of inspiration. The painter identifies herself with Transavantgarde, which suggests a return to the original meaning of art where a painting is nothing more than a painting, i.e. a subjecti



home | wydarzenia | galeria sztukpuk | galerie | recenzje | forum-teksty | archiwum | linki | kontakt